مقاله مطالعه هفت بعد پاسخگویی در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه کشوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه هفت بعد پاسخگویی در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه کشوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخگویی
مقاله بیمارستان های آموزشی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پاسخگویی فرایندی است که تمام سازمان های خدماتی اعم از بیمارستان ها نیازمند اجرای آن به منظور مشروعیت بخشیدن به فعالیت های خود می باشند، به همین منظور این پژوهش به مطالعه هفت بعد پاسخگویی در بیمارستان های آموزشی کشور پرداخته است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی، در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ در ۵ بیمارستان بزرگ آموزشی درمانی در ۵ نقطه از کشور انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با هفت بعد (اخلاقی، فرهنگی، مالی، عملکردی، قانونی، اطلاع رسانی و ساختاری) و ۲۴ گویه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: تعداد کل افراد مورد مطالعه ۴۵۴ نفر بود. بیشترین (۴۰٫۱ درصد) و کمترین (۶٫۸) سن افراد مورد مطالعه در گروه سنی ۲۹ – ۲۱ سال و بالاتر از ۵۰ سال بود.
یافته های پژوهش میانگین بعد ساختاری را با بیشترین (۳٫۵۴±۰٫۹۷) و بعد اطلاع رسانی را با کمترین میانگین (۳٫۴۵±۰٫۹۶) نشان داد. امتیاز میانگین پاسخگویی بیمارستان شهر رشت با بیشترین (۳٫۹۹±۰٫۶۱) و بیمارستان شهر تهران با کمترین میانگین (۳٫۰۲±۰٫۶۷) بود. همبستگی بین تمام ابعاد مورد مطالعه تایید و میانگین کلی پاسخگویی در بیمارستان های آموزشی کشور متوسط به بالا ارزیابی گردید.
نتیجه گیری: نگرش بیماران نسبت به پاسخگویی بیمارستان های آموزشی کشور متوسط به بالا بوده است. لذا به نظر می رسد دفتر یا واحدی به نام پاسخگویی و اعتبار بخشی و ممیزی مستمر ابعاد آن به منظور پیشبرد اهداف عالی بیمارستان، امری ضروری است.