مقاله مطالعه نگرش ها و رفتارهای اجتماعی – فرهنگی زنان حاشیه نشین (مورد مطالعه: شهرک سعدی شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۶۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه نگرش ها و رفتارهای اجتماعی – فرهنگی زنان حاشیه نشین (مورد مطالعه: شهرک سعدی شیراز)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان حاشیه نشین
مقاله فرهنگ فقر
مقاله نگرش اجتماعی – فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان به عنوان نیمی از جمعیت حاشیه نشین از بسیاری جهات دچار محرومیت های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی مضاعفی هستند و بر اساس بررسی های محقق، مطالعه ای یه مشخصا به بررسی وضعیت زنان حاشیه نشین بخصوص نگرش ها و رفتارهای اجتماعی این قشر پرداخته باشد، صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف کلی این تحقیق مطالعه رفتارها و نگرش های اجتماعی و فرهنگی زنان حاشیه نشین در یکی از بزرگترین محلات حاشیه شهر شیراز یعنی شهرک سعدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده ها، «پرسشنامه محقق ساخته» بوده است. جامعه آماری کلیه زنان حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز یعنی ۲۵۵۴۲ نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای با ۳۴۸ نفر از آنان مصاحبه گردید. یافته های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است که در بخش توصیفی، یافته ها نشان می دهد که مشارکت زنان در حد متوسط می باشد. در زمینه تعلق شهروندی یافته-ها حاکی از تعلق زیاد (۵۳ درصد) زنان به شهر شیراز می باشد. همچنین بیشتر زنان تقدیرگرا بوده اند و شیوع فرهنگ فقر در محله در حد متوسط (۸۰٫۷ درصد) می باشد. روابط بسیار ضعیف همسایگان با یکدیگر (۷۷ درصد)، اعتقاد به زیاد بودن آسیب های اجتماعی و سبک زندگی فقیرانه تر از جمله دیگر نتایج به دست آمده در بخش توصیفی تحقیق می باشد. در بخش استنباطی نیز یافته ها نشان می دهد همبستگی به دست آمده بین سابقه سکونت و نگرش به وجود آسیب های اجتماعی و سابقه سکونت و تمایلات فرزندآوری، از آنجا یه سطح معناداری محاسبه شده به ترتیب (Sig=0.34) و (Sig=0.20) بزرگتر از آلفای تحقیق (a= 0.05) است، معنادار نمی باشد؛ اما همبستگی بین باورهای فرهنگی زنان و تمایل به مشارکت و بین سابقه سکونت و رفتار فرزندآوری، از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده (Sig=0.02) و (Sig=0.00) کوچکتر از آلفای تحقیق (a= 0.05) است، بنابراین همبستگی بین متغیرها معنادار می باشد. نتایج حاصله از تحلیل واریانس (آزمونF ) نیز نشان می دهد در نگرش به وجود آسیب اجتماعی بر حسب سطح سواد تفاوت معنادار وجود دارد. در آزمون رگرسیونی تحقیق نیز ۸ متغیر سن، سن ازدواج، درآمد، طول مدت ازدواج، سابقه زندگی در شهر، تعداد نوزاد فوت شده، تعداد مطلوب فرزند و شاخص تقدیرگرایی وارد رگرسیون گام به گام گردید یه در مرحله اول، ۵۹ درصد تغییرات متغیر وابسته (R2= 0.59) توسط متغیر طول مدت ازدواج تبیین شده و در مرحله دوم شاخص تقدیرگرایی وارد معادله رگرسیونی گردید که این متغیر با متغیر طول مدت ازدواج دارای همبستگی قوی با متغیر فرزندآوری می باشد (R2= 0.788) و ۶۲ درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند (R2= 0.620).