سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
سیدهدایت الله موسوی مطلق – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده:

منطقه حلب در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان زنجان واقع شده است. بر اساس شواهد صحرایی و بررسی های سنگ شناسی، مهمترین واحدهای سنگی این منطقه شامل ماسه سنگ ها و سیلتستون های قرمز، ماسه سنگ های سبز تا خاکستری و لایه های شیل و مارن سازند قرمز بالایی به سن میوسن می باشند. کانه زایی به شکل چینه سان در ماسه سظنگ های سبز رنگ رخ داده است و شامل کانه های مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، کوولیت و در مقادیر کمتر پیریت و اکسیدهای آهن می باشد. بررسی های اولیه نشان می دهد که عوامل ارگانیکی مانند بقایای گیاهی در منطقه در تمرکز و شکل دهی کانه زایی نقش مهمی داشته است. بررسی نتایج تجزیه های شیمیای نشان دهنده بالا بودن مقدار نقره در برخی از نمونه های کانه زایی شده می باشد. با توجه به شکل لایه ای و گسترش ناحیه ای کانه زایی، واحدهای سنگی میزبان و شواهد پتروگرافی و نیز وجود آثار و بقایای گیاهی و تمرکز کانه زایی مس در ارتباط با آن، می توان کانه زایی در منطقه را یک اندیس مس رسوبی با میزبان رسوبی از نوع Red Bed در نظر گرفت.