مقاله مطالعه نمو گامتوفیت ماده در گیاه گل گندم (.Centaurea depressa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه نمو گامتوفیت ماده در گیاه گل گندم (.Centaurea depressa L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تک اسپوری
مقاله پلی گونوم
مقاله لایه اندوتلیوم
مقاله کیسه رویانی
مقاله Centaurea depressa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات رویان شناختی جایگاه ویژه ای در علم گیاه شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Centaurea depressa مورد بررسی قرار گرفت. گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل ۷۰ درصد نگهداری شدند. نمونه ها پس از قالب گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری شد و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی انجام گرفت. لام های تهیه شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، تخمک به شکل واژگون، دو پوسته ای و کم خورش است و تکوین کیسه رویانی از طرح تک اسپوری و تیپ پلی گونوم پیروی می کند. از آنجائی که نمو کیسه رویانی در گونه مطالعه شده از نوع پلی گونوم است. بنابراین مگاسپور موجود در ناحیه شالازی، مگاسپور عملکردی می باشد. پس از تقسیم میوز تترادهای مگاسپور آرایش T شکل دارند. لایه اندوتلیوم از یک ردیف یاخته تشکیل شده است و تا زمان تشکیل رویان پایدار باقی می ماند. کیسه رویانی ابتدا بسیار کوچک است به طوری که هسته های آن آرایش خطی فشرده را به خود می گیرند، اما در جریان بلوغ، کیسه رشد طولی قابل توجهی پیدا می کند.