سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فخرالسادات طاهری – کارشناس ارشد جامعه شناسی
فرامرز روحانی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

امروزه مشکلات و مسائل اجتماعی درهرجامعه ای اعم از توسعه یافته و درحا لتوسعه بطور چشمگیری درحال افزایش است و از آن تحت عنوان آسیب های اجتماعی یاد میشود از طرف دیگر توسعهکارافرینی زنان تاثیری مثبت و مستقیم دربسیاری از فعالیت های مختلف کشورها داشته است ازیک طرف سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی م شود و ازطرفی دیگر میتواند سببب بهبود وضعیت اجتماعی فرهنگی و بهداشتی زنان و خانواده های آنان شود با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی ریشه دربیکاری و عدم اشتغال افراد جامعه درارتباط است و با توجه به اینکه بیش ازنصف جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهد اشتغال و کارافرینی آنها میتواند تاحدزیادی آسیبهای اجتماعی راتحت شعاع خود قرار داده و آنها را کاهش دهد لذا این مقاله با پرداختن به این موضوع برآن بود تا با مروری برمساله اسیبه ای اجتماعی و همچنین کارافرینی زنان با نتیجه گیری دراین خصوص پیشنهادهایی درزمینه راهکارهای تسهیل اشتغال و کارافرینی زنان ارایه دهد.