سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا جامعی – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان
محمدجواد کاشکی – کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات کرمانشاه
سارا شجاع رستگاری – کارشناس ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در این پژوهش نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گ یرد. برای اندازه گیری محافظه کاری از دو معیار سودآوری آتی و اقلام خاص آتی استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی تحقیق عبارتند از محافظه کاری، میانگین ROE، میانگین CFO، میانگین PM، انحراف معیار ROE، انحراف معیار PM، اهرم، رشد، اندازه، مجموع هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات، Past و اقلام خاص. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که سطح محافظه کاری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجه نقد عملیاتی آتی شرکت ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد اما حاشیه سود شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان اینگونه استدلال کرد که شرکت های محافظه کارتر نسبت به شرکت هایی که سطح محافظه کاری کمتری دارند حاشیه سود بیشتری دارند و مدیران جهت تصمیمات سرمایه گذاری خود می توانند به این سطوح اتکا نمایند. همچنین سطح محافظه کاری سبب شناسایی کمتر اقلام خاص به عنوان هزینه نمی شود به عبارت دیگر سطوح محافظه کاری شناسایی اقلام خاص به عنوان هزینه را تحت تأثیر قرار نمی دهد.