سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام سیرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید محمودآبادی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
منصور میرزائی وروئی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تعیین شدت جدا شدن ذرات خاک برای ایجاد درک اساسی از فرآیندهای فرسایش و توسعه مدل‎های فرآیندی فرسایش ضروری است. در شرایط عدم حضور باران، شدت جدا شدن به عواملی همچون خصوصیات خاک و شرایط هیدرولیکی جریان از جمله دبی جریان و درصد شیب بستگی دارد. این تحقیق به بررسی تغییرات شدت فرسایش و تأثیر درصد شیب و دبی جریان بر شدت جدا شدن ذرات در فرسایش ورقه‎ای با استفاده از آزمایش فلوم می‎پردازد. آزمایش ها از طریق ترکیب های مختلف دو شیب (۵/۱ و ۲ درصد) و شش دبی جریان (۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۷۵ و ۲۰۰ میلی لیتر بر ثانیه) بر روی یک خاک زراعی با ذرات به قطر حداکثر ۲ میلی‎متر انجام شد. نتایج نشان داد که شدت جدا شدن ذرات با افزایش دبی جریان، درصد شیب و قدرت جریان افزایش می‎یابد و همچنین شدت جدا شدن به خوبی می‎تواند به عنوان تابعی از درصد شیب، دبی جریان و قدرت جریان توصیف شود.