سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد محمودی کهن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنغت
علی اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی سنجش از دور دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدمسعود هانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنغت

چکیده:

مطالعات صورت گرفته در مناطق با بارندگی نزدیک نرمال، همبستگی قابل ملاحظهای را بین بارندگی تجمعی کوتاه مدت، و اندیسهای گیاهی نشان میدهند. رفسنجان در یکی از کم بارش ترین مناطق ایران واقع شده است. در این تحقیق همبستگی بین بارندگی تجمعی و شاخصهای گیاهی سنجش از دور VCI2 ،NDVI NDVIA3 SVI جهت بررسی خشکسالی، محاسبه شده است. دادههای ۱۶ روزه سنجنده MODIS از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ برای محاسبه این شاخصها در مناطق کشاورزی رفسنجان مورد استفاده قرار گرفته است. در میان دورههای زمانی بارندگی تجمعی، بارندگی تجمعی ۹ماهه بیشترین همبستگی را با VCI و NDVI بارندگی تجمعی ۲ساله بیشترین همبستگی را با SVI و NDVIA نشان میدهد. این نتایج نشان دهنده زمان بیشتری برای رخداد بیشینه همبستگی بین شاخصهای گیاهی و بارندگی تجمعی است که در تحقیقات گذشته، ۳ تا ۶ ماه بدست آمده بود. همبستگی شاخصهای سنجش از دور با بارندگیهای تجمعی طولانی مدت، نشان دهنده تاثیر محدود بارندگی در وقوع خشکسالی در بازههای کوتاه مدت میباشد