سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه رحمت زاده – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی ،دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم پایه،
جلیل خارا – استادیار زیست شناسی ، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم پایه

چکیده:

بیوتکنولوژی گیاهی یکی از ابزارهای مفیدی می باشد که فرصت مناسبی را جهت رشد سلول ها، بافت ها، اندام ها و یا کل گیاه تحت شرایط درون شیشه ایجاد کرده و آنها را برای رسیدن به ترکیبی مطلوب دست ورزی می نماید. گیاه پروانشCatharanthus roseus L . یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که بیشترین تحقیقات صورت گرفته بر روی آن، ناشی از وجود آلکالوئیدهایی با خاصیت ضدتوموری می باشد.در این مطالعه، اثر تریپتوفان، پیش ساز سنتز این آلکالوئیدها، بر باززایی و رشد گیاهان تحت شرایط درون شیشه مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه های مورد استفاده در این مطالعه قطعات گرهی بودند که درمحیط کشت شاخه زایی شامل محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) غنی شده با (BAP 0/5)mg/1+IBA(mg/1 ) و محیط کشت ریشه زایی شامل محیط MS غنی شده با( IBA(0/1 mg/1 رشد یافتند.اسید آمینه تریپتوفان در ۴ غلظت (۰, ۱۵۰, ۲۵۰, ۳۵۰ mg/1) به صورت مجزا با استریل سازی از طریق فیلتراسیون به محیط اتوکلاو شده اضافه شد. تیمارها در ۴ تکرار انجام شد. پس از گذشت ۲ ماه گیاهان ریشه زایی شده تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین درصد شاخه زایی و ریشه زایی و همچنین تعداد شاخه از هر ریزنمونه در محیط های حاوی ۳۵۰mg/1 تریپتوفان به دست آمد. بررسی نتایج حاصل از اندازه گیری طول و وزن تر ساقه و ریشه نشان داد که با افزایش غلظت تریپتوفان، این فاکتورها نیز افزایش می یافتند. همچنین اندازه گیری وزن خشک ساقه و ریشه، حداکثر وزن خشک ساقه را در ۲۵۰mg/1 و بالاترین وزن خشک ریشه را در ۳۵۰mg/1 تریپتوفان نشان داد. به صورت کلی نتیجه شده است که تریپتوفان با غلظت ۳۵۰mg/1 در مقایسه با نمونه های شاهد می تواند شرایط بهینه را برای باززایی گیاه پروانش ایجاد نماید.