سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمنه دادک – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
فریدون خضعلی –

چکیده:

در ا ین پژوهش، ت شکیل م تانول به ع نوان یک ماده صنعتی م هم،ازگار م تان ودر ح ضور اک سیژن بر روی سطوح دو ف لزی ن قره رود یوم به طور – نظری مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات در قالب نظریه تابع چگالی ، بابه کارگیری تقریب شیب تعمیم یافنه، GGA ،انجام شد. سطوح مورد بررسی نیز بوسیله مدل بُره ای متناوب شبیه سازی شد; که این سطوح بر پایه ی صفحاتکریستالوگرافی با اندیس های میلر (۰۰۱) از بلوور فلوزی نقوره بوا شوبکهمکعبی مرکز وجه پر، fcc ، در نظر گرفته شد. بورای دو فلوزی کوردن سطوح مورد ن ظر، بع ضی از ا تم های ن قره وا قع بر سطح، با ا تم های رود یومتعویض شدند. توابع پایه امواج تخت، برای نمایش توابع موج سیستم های مورد بررسی به کار گرفته شد. مکانیسم های مختلفی برای تبدیل متان به م تانول، بر روی ا ین سطوح ، که شامل چ ندین وا کنش بن یادی می با شند در ن ظر گرف ته شد. تغی یر ا نرژی ، ا نرژی ف عال سازی و ساختار حا لت گذار برای هر کدام از این واکنش های بنیادی محاسبه و تعیین شد. انرژی جذب گو نه های مخت لف شرکت کن نده در ا ین وا کنش های بن یادی در جای گاه های مخت لف بر روی سطوح مذکور ن یز محا سبه و پا یدارترین جای گاه برای جذب آنها تعیین گدید.