مقاله مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت های هواپیمایی (مورد مطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت های هواپیمایی (مورد مطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات شفاهی
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله شرکت هواپیمایی
مقاله رگرسیون چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنقلی پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: رهروی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباچیان قاسمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبلیغات شفاهی به منبع اطلاعاتی مهم و تاثیرگذاری بر نگرش ها و رفتار خرید مصرف کننده بدل شده است. تبلیغات شفاهی در صنایع خدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است چون محصولات ناملموس را نمی توان قبل از مصرف آنها به راحتی ارزیابی کرد. مطالعه حاضر به بررسی نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت های هواپیمایی می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافرانی هستند که در بازه زمانی انجام پژوهش از خدمات شرکت هواپیمایی ایران ایر استفاده می کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۲۱۲ برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بود. یافته ها نشان می دهد، رضایت، اعتماد، کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده و وفاداری از عوامل موثر بر شکل گیری تبلیغات شفاهی مثبت در مورد شرکت های هواپیمایی هستند.