سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا باقرامیری – دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهروز رسولی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدصادق اللهیاری – استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه مدیریت مراتع تأثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به گونهای باشد که مناسبترین اندازه واحد بهره برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه بهارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهرهبرداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود . در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهرهبرداری با بالاترین اولویت در مراتع میباشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP )صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات ۱۱ نفر از کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیلنتایج حاصله به کمک نرمافزار Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان دادند که در استان اردبیل نظام بهرهبرداری خصوصی با وزن نهایی ۰/۵۳۴بالاترین اولویت، نظام بهرهبرداری سنتی با وزن نهایی ۰/۲۳۴اولویت دوم و نظام بهرهبرداری دولتی با وزن نهایی ۰/۲۳۰در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است