سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی باقری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خسارت در یک قطعه بتن مسلح فرایندی است که می تواند در اثر عوامل متعددی مانند بارگذاری، شرایط محیطی و … ایجاد شود. دراین تحقیق خسارت ناشی از بارگذاری مدنظر است در صورتی که بارگذاری ادامه یابد فرایند خسارت نیز توسعه می یابد و ابعاد وسیع تری پیدا می کند برای نمونه وقتی یک قطعه خمشی بتن مسلح تا حدی بارگذاری شود بتن در آن ترک می خورد اگرچه اتفاق مهمی در قطعه روی نداده و در قطعات بتن مسلح فرض برترک خوردگی بتن است ولی قطعه با حالت قبل از ترک خوردن تفاوت پیدا کرده و قطعه تا حدی اگرچه اندک هم باشد دچار خسارت شده است به عبارت دیگر فرایندی است که از زمان بارگذاری شروع شده و با انهدام سازه پایان می پذیرد منظور از بحث خسارت در قطعات بتن مسلح بیان خرابی تدریجی قطعه و گزارش روند توسعه خسارت است.