مقاله مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران مطالعه موردی: زنان شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران مطالعه موردی: زنان شهر زنجان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ازدواج
مقاله ارزش های خانواده
مقاله نسل
مقاله تجربه جهانی شدن
مقاله فردگرایی
مقاله دینداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اجاقلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدواج به عنوان یکی از «ارزش های خانواده» در ایران موضوع این مقاله است. از گذشته، ازدواج نزد خانواده های ایرانی اهمیت فراوان داشته و بر آن تاکید شده است. اما ازدواج در بین نسل های مختلف معنای متفاوتی داشته و نگرش بدان در حال تغییر بوده و هست. در ایران نسل های مختلف بر اساس تجربیات و حوادث تاریخی و تجربه زیسته مشترک، نگرش و برداشت متفاوت و گاها متضاد از مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده با دیگر نسل ها دارند. با تکیه بر دو دسته از تئوری های غربی نظیر تئوری تغییرات فرهنگی، تئوری گذار جمعیتی دوم، تضاد نسلی و ساختاری، و تئوری های جوامع پیرامون نظیر تئوری جهان-محلی شدن، چهارچوب و مدل نظری تحقیق ساخته شده است. که بر اساس آن عواملی چون تجربه جهانی شدن بر تغییر ارزش ازدواج موثر بوده اند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع مقطعی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جمعیت آماری شامل پنج نسل از زنان شهر زنجان است که بر اساس ویژگی های نسلی و دوره های تاریخی شان انتخاب شدند. این نسل ها عبارت اند از: نسل متولدین قبل از سال ۴۲، نسل متولدین ۴۲ تا ۵۷، نسل متولدین ۵۸ تا ۶۷ ، نسل متولدین ۶۷ تا ۷۰ و نسل متولدین ۷۱ تا ۷۴٫ بر این اساس، از هر نسل ۱۰۰ نفر و در مجموع ۵۰۰ نفر حجم نمونه این تحقیق را تشکیل داده اند. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است و برای اینکه شانس افراد شهر در انتخاب شدن برابر باشد، بلوک ها و افراد ساکن در آنها، با احتمال متناسب با حجم (PPS) انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسل زنان متولدین ۶۷ تا ۷۴، کم ترین نمره ارزش ازدواج (۲۴, ۸۵) و زنان نسل قبل از سال ۴۲، بیش ترین نمره ارزش ازدواج (۲۸٫۱۰) را دارا می باشند. نتایج حاصل از آزمون فیشر (تحلیل واریانس) به منظور سنجش معنی داری تفاوت میانگین نمره ارزش ازدواج در بین نسل های مورد مطالعه نشان داد که بر اساس مقدار F محاسبه شده (۸, ۳۸۶)، و مقدار معنی داری بدست آمده ( (sig=0.000 در سطح خطای کمتر از ۱ درصد و با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت میانگین ارزش ازدواج در بین نسل های مورد مطالعه معنی دار است. دینداری رابطه مثبت و مستقیم و تجربه جهانی شدن رابطه منفی و معکوس بر ارزش ازدواج داشته اند.