سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عابدین دارایی عمارتی – مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
افشین منوچهرآبادی – کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه، شناخت و بررسی نسبت و ارتباط بین متغیرهای مستقل (جنسیت، تعاملی بودن اینترنت،همانندسازی، میزان استفاده از اینترنت، ناشناختگی (در زمان استفاده از اینترنت) یا تکثر هویتی) و متغیر وابسته (شکل گی ریهویت مجازی) در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان صحنه بوده است. روش انجام این تحقیق که از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد، پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری اینتحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد شهرستان صحنه می باشد که با روش نمونه گی ری طبقه ای چندمرحله ای نمونه ای ۲۲۵ نفری انتخاب گردیده است. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مشخص گشت که مابینمتغیرهای (تعاملی بودن اینترنت، همانندسازی، استفاده از اینترنت به صورت ناشناخته و معرفی خود به صورت ایده آل ) باایجاد هویت مجازی، نسبت و رابطه معنی داری وجود دارد ولی متغیر جنسیت نسبت و همبستگی معنی داری با ایجاد هویتمجازی از خود نشان نداده است.