سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود عقیلی – دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رقیه صفری –
محمدرضا ایمان پور –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت مدیران و مزارع پرورژ ماهیان گرمایی در استان گلستان در سال ۱۳۸۹ با تکمیل پرسشنامه انجام گرفت اطلاعات اخذشده شامل سن، مدرک تحصیلی ، گذراندن دوره های آموزشی، تاثیر دوره های آموزشی، مساحتمزارع، سیستم پرورش، منبع تامینآب، استفاده یا عدم استفاده از وام می باشد سپس داده ها با نرم افزار SPSS17 آنالیز شد نتایج بدست آمده از پرسشنامه نشان میدهد که بیشتر ۵۶/۷% پرورش دهندگان در استان گلستان در طبقه سنی ۶۰-۴۵ سال قراردارند و کمترین فراوانی طبقه سنی بالای ۶۰ سال دیده شد در رابطه با متغیر سطح سواد ۴۰% زیردیپلم، ۲۰% دیپلم، ۱۶/۷ % دارای مدرک کاردانی ، ۱۳/۳% دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ % دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند در مورد متغیر گذراندن دوره ای آموزشی ۴۳/۳% پرورش دهندگان دوره های آموزشی پرورش را دیده اند و ۵۶/۷% پرورشدهندگان در کلاسهای آموزشی شرکت نکرده اند. همچنین تنها ۲۳/۳ شرکت کنندگان به پرورش ماهی به عنوان شغل اصلی نگاه کرده اند و ۷۶/۶% این حرفه را در کنار شغل اصلی خود انجام میدهند در مورد مدیریت مزارع ۷۳/۳ % مزارع مدیریت بصورت شخصی و ۱۳/۳ % بصورت دولتی و ۱۳/۳ % بصورت تعاونی اداره می شود. درم ورد مساحت مزارع مورد بهره برداری بیشتر مزارع ۴۰% مساحت کمتر از ۱۰ هکتار دارند حدود ۳۶/۷ % مساحت ۳۰-۱۰ هکتار ۱۶/۷ % بین ۶۰-۳۰ ۶/۷% بالاتر از ۶۰ هکتار مساحت دارند. مقایسه میزان تراکم در شرق و غرب استان اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد