سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا پورمجیدیان – دکترای جنگلداری اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر

چکیده:

جهت مطالعه نحوه رویاندن بذر و تکثیر گونه بارانک SORBUS TORMINALIS CRANTZ L. چهار ایستگاه مطالعاتی شامل سه پایگاه کوهستانی و یک پایگاه جلگه ای انتخاب گردید هدف از این تحقیق ارائه مناسب ترین شیوه کاشت بذر گونه بارانک با درنظر گرفتن فاکتورهای متغیر اکولوژیک شامل ارتفاع از سطح دریا نوع خاک پوششی و شرایط نگهداری بذر تا هنگام کاشت تحت شرایط تیمارهای متفاوت بوده است نتایج این تحقیقنشان داد که از هشت تیمار انتخاب شده هریک نسبت به هم اختلاف معنی داری را در سطح P=0.001 نشان داده شده است نتایج ازمون Duncan نشان داد که با استفاده از تیمار A کاشت بذر بدون شفت لایه گذاری در هوای ازاد و با پوشش خاکبرگ جنگلی سرندن شده و همچنین تیمار B کاشت بذر بدون شفت با استراتیفیکاسیون سردو پوشش خاکبرگ جنگلی سرند شده در چهار ایستگاه مورد تحقیق اختلاف معنی داری در سطح p=0.05 وجود دارد. در بین چهار ایستگاه پایگاه کلاردشت با بیشترین میانگین تعداد درواحد سطح و ایستگاه شهرپشت پایگاه جلگه ای با کمترین تعداد درواحد سطح مشخص شدند.