سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن علی نژاد المشیری – کارشناس ارشد علوم باغبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
میترا صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عابدین آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با دو عامل بر روی گیاه سوسن ( Lilium ) انجام شده است. عامل اول شامل پیش تیمار (تیوسولفات نقره با غلظت mg l-1 98/7 و آب مقطر) و عامل دوم شامل سه سطح از ، نیترات HQS-8 و اکاسید. پس از پایان عمر شاخه های گل، از هر یک از محلول های نگهدارنده نمونه ای گرفته و کشت میکروبی و شمارش جمعیت باکتری انجام شد. کیفیت ساقه های گل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که پیش تیمار با STS بر روی متغیر های تحقیق به طور کل اثر معنی دار نداشته است . تیمارهای حاوی HQS-8 دارای بیشترین اثر مثبت بر کنترل جمعیت میکروبی موجود در محلول نگه دارنده و افزایش طول عمر گل بریده بودند . اما در غلظت های بالای آن قهوه ای شدن پوست در انتهای ساقه، بدون آسیب جدی به بافت مشاهده شده است . افزایش غلظت نیترات نقره جمعیت کلنی های میکروبی را به شدت کاهش داده، در حالیکه تاثیر منفی زیادی بر روی بافت ساقه، قهوه ای شدن پوست و تخریب یا سیاه شدن آوندهای چوبی انتهای ساقه داشته است. همچنین نتایج حاصل از کشت میکروبی نشان داد که عمده باکتری های موجود در محیط کشت از انواع لاکتوباسیل ها هستند.