سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عسکریان – گروه تربیت بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،ایران
مجتبی احمدی –
محمدعلی نودهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گمیشان

چکیده:

هدف از این پژوهش، مقایسه وضعیت بدنی دختران شرکت کننده در آزمون عملی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. . در این تحقیق ۱۷ مورد ناهنجاری قامت در ۸۳۵ دختر مورد بررسی قرار گرفت . شدتناهنجاری ها به سه دسته شدید ) ۱(، متوسط ) ۱( و طبیعی ) ۷( تقسیم گردید. در این تحقیق، از نمودار درجه بندی نیویورک جهت سنجش ناهنجاری های وضع قامت استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج آماری از نرمافزار spss استفاده شدنتایج نشان میدهد که ۱۶/۲% لوردوز ۶/۶%انحراف سربه طرفین ۲۵/۸% افتادگی شانه ۷/۱% اسکلیوز ۴/۴%افتادگی لگن ۶/۵% کف پای طاقدیسی ۶۶/۹% کف پای صاف می باشند باتوجه به نتایج شایع ترین ناهنجاری دربین دختران مربوط به کف پای صاف ۶۶/۹% می باشد.