سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا گلابکش افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی
محسن علامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،گروه زمین شناسی ،مشهد، ایران
علیرضا عاشوری –

چکیده:

سنگ نهشته های ائوسن در گستره ای از نواحی جنوبی شهرستان بیرجند در کوه های باقران واقع شده است . این منطقه جزئی ازبلوک ساختاری سیستان و بخشی از زون شرقی ایران می باشد که در بخش شمالی با چرخش به داخل بلوک لوت به منتهی- الیه خودمی رسد . مقطع روبیات واجد رخنمون های سنگی از واحد های آهکی ، مورد مطالعه میکروپالئونتولوژی و میکروفاسیس قرار گرفتهشد . به لحاظ لیتولوژیکی سنگ آهک های مورد مطالعه بر روی مجموعه کالردملانژی واقع شده اند و میکرو فسیل های شاخص ذیل در آنها مورد شناسایی قرار گرفت.Nummulites striatus, Asselina sp, Operculina sp., Actinocyclina sp, Discocyclina sp., Actinocyclina sp. ,Alveolina formoferomis, Nummulites globolus ,Nummulites fabiani ,Nummlites fichteliمطالعه میکروفاسیس در برش اندازه گیری شده نشان دهنده یک حوضه رسوبی کم عمق به سن ائوسن می باشد که یک محیط رسوبگذاری در یک ناحیه ساب تایدال و یک محیط رمپ داخلی که گاهی ارتباط با آن با دریای باز محدود تر شده را تداعی می نماید