سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محبوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
کورش رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان ، گروه زمین شناسی

چکیده:

نهشت ههای رخنمون یافته سازند تاربور در استان فارس در جنوب غربی شهرستان فسا منطقه خانه نهر، تقریباً ۲۵۲ متر ضخامت دارد و به طور عمده از سنگ های کربناته تشکیل شده اند. مرز زیرین این سازند با سازند گورپی توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده است ودقیقاً مشخص نیست اما مرز بالایی سازند تاربور با سنگ آه کهای مارنی – سیلتی و مارن های آه ندار پالئوسن به همراه گچ فراوان )سازند ساچون( به صورت همساز و فرسایشی است معمولا در این ناحیه حد بالایی این سازند سازند ساچون است که این سازند در قاعده دارای افق انیدریتی است. از بخش رخنمون یافته سازند تاربور تعداد ۱۵۲ مقطع میکروسکوپی در مقیاس های متفاوت تهیه شدو سپس به مطالعه فرامینیفر، جلبک و محیط رسوبی آن پرداخته شد. سن سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه براساس گونه های شاخص فرامینیفراOmphalocyclus macroprus, Omphalocyclus sp., Loftusia persica, Loftusia coxi menson,Loftusia minor coxi, Loftusia harrisoni coxi, Loftusia elongate, Loftusia morgani henso, Nazzazta sp., Miliolids, Rotalia sp., Quinqueloculina sp., Biloculina sp., Cuneolina sp., Siderolites calcitrapoides, Orbitoides concavatus, Orbitoides apiculata, Orbitoides tissoti Dictyoconus sp.,Textularia sp., Alveolina sp., Orbitoides media,و جلبکهای قرمز پوششیCoralline crustous) و سبز داسی کلاداسه مائستریشتین تعیین گردید. و با توجه رخساره های موجود، سازند تاربور را به ۵ واحد رسوبی تقسیم بندی نمودیم. میکروفاسیس های کربناته سازند تاربور شامل گرینستون، وکستون و پکستون بوده که نشانه ی محیط رسوبی دریای باز، سد کربناته )ریف( و تالاب پشت سد است