سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا گلی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
قدرت ترابی –

چکیده:

منطقه عروسان کبودان تا معلی در شمال شرق انارک و ۲۵۰ کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده و بخشی از بلوک یزد می باشد. سنگ های آتشفشانی ائوسن این منطقه شامل گدازه ها و سنگ های آذرآواری بوده و از شرق به غرب در اطررا روسرتایمعلی، جنوب غرب چوپانان و غرب روستای عروسان کبودان دیده می شوند. در جنوب غرب چوپانان این سنگ هرا اغلر دارای ترکی آندزیت می باشند.بافت آندزیت های جنوب غرب چوپانان اغل پورفیری، گلومروپورفیری، غربالی، پوئی کیلیتیک و جریانی است. کانی های سازنده این سنگ ها پلاژیوکلاز )آندزین تا الیگوکلاز(، آلکالی فلدسپار )سانیدین(، آمفیبول )هاستینگسیت منیزیم دار تامگنزیوهاستینگسیت و فروپارگازیت(، میکا )بیوتیت تا فلوگوپیت(، کلینوپیروکسن )دیوپسید تا اوژیت(، کانی های تیره )هماتیت، مگنتیت، تیتانومگنتیت، ایلمنیت(، زیرکن، کلسیت و کلریت )دیابانتیت( می باشند.شواهد ژئوشیمیایی و ویژگی های کانی شناسی دلالت بر ماهیت متفاوت ولکانیسم ائوسن در جنوب غرب چوپانان با معلی وعروسان کبودان دارد و نشانگر کالک آلکالن بودن آن ها در جنوب غرب چوپانان و داشتن ماهیت شوشونیتی در دو منطقه دیگرمی باشد. در تکامل این ولکانیسم همچنین شواهدی از آلایش و اختلاط ماگمایی دیده شده است. محیط زمین ساختی که سنگ های آتشفشانی مناطق مورد بررسی درآن شکل گرفته اند، احتمالاً یک کمان ماگمایی وابسته به فرورانش است