سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام کمالی دهقان – دانشجوی فوق لیسانس گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد دامغان
آیت اله سعیدی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
علی اسکندری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
وحید – رهجو

چکیده:

در این آزمایش گیاهچه های شش برگی گوجه فرنگی رقم بانی بست، فلات، موبایل (حساس به فوزاریوز) و والتر (مقاوم به فوزاریوز) در بستری از ۱۰۰۰ گرم خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در۳۲ تیمار و چهار تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی، قارچ+ نماتد (همزمان) وقارچ + نماتد (دو هفته زودتر). میزان مایه تلقیح نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita،(بادوجمعیت ۱۰۰۰و۲۰۰۰)لارو سن دوم و در مورد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici-و۱۰×۱(تکرار) تعیین گردید. پس از گذشت ۱۰ هفته از مایه زنی، پارامترهایی رویشی گیاه مانند میزان وزن تر ریشه، وزن تربخش هوایی و ارتفاع بوته اندازه گیری شد. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در ارقام والتر و موبایل، بیشترین وکمترین وزن تر ریشه به ترتیب در ارقام والتر و بانی بست و بیشترین و کمترین وزن بخش هوایی به ترتیب در ارقام والتر و فلات مشاهده شد. در مقایسه تیمارها، بیشترین و کمترین وزن تر ریشه به ترتیب در تیمارهایقارچ+نماتد ۲۰۰۰ (دو هفته زودتر) و قارچ+نماتد ۱۰۰۰ (همزمان) بدست آمد. بین داده های مربوط به ارتفاع بوته و وزن تر بخش هوایی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد.(p ≤ ۰/( ۰۵