سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا شاه حسینی – گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سید رضی کریمی – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت م
رضا امیدبیگی – گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خشک کردن اصولی و دقیق گیاهان دارویی به منظور کاهش رطوبت، افزایش ماندگاری و افزایش کمی و کیفی مواد مؤثره آنها امری اجتنابناپذیر است. در این پژوهش از خشککن هوای گرم جهت خشککردن برگ گیاه به لیمو با استفاده از درجه حرارتهای ( ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس) و سرعتهای مختلف جریان هوا ( ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ m/s) برای رسیدن به میزان رطوبت ۱۵ % استفاده گردید. پس از فرآیند خشکشدن نمونهها اسانس آنها توسط دستگاه کلونجر استحصال گردید. نتایج نشان داد سطوح دمایی مختلف اثر معنیداری بر میزان اسانس داشته، به طوری که حداکثر میزان اسانس مربوط به دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و حداقل میزان آن مربوط به دمای ۴۰ درجه سانتیگراد بود. سرعت هوای داغ نیز اثر معنیداری را بر میزان اسانس نشان داد، به طوری که در سرعت ۰/۵ m/s بیشترین مقدار اسانس حاصل شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات متقابل نشان داد که حداکثر اسانس مربوط به دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و سرعت ۰/۵m/s بود. بیش از ۵۰ ترکیب در آنالیز دستگاهی اسانسهای حاصله از تیمارهای مختلف شناسایی شد که عمدهترین آنها به ترتیب ژرانیال، نرال و لیمونن بودند. بیشترین میزان ژرانیال و نرال در تیمار دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و سرعت ۱m/s حاصل شد.