سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شرمینه جمالی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم انسانی، پیام نور استان تهران
امیر هوشنگ تاج فر – استادیار، دکتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، پیام نور استان تهران
بهروز لاری سمنانی – استادیار، دکتری، مدیریت بازرگانی، بازرگانی، علوم انسانی، پیام نور استان تهران

چکیده:

امروزه یکی از دغدغه های اصلی کارگزاران و سهام داران، انتخاب سهام برتر و افزایش بازده سرمایه گذاری میباشد. لذا توجه به فاکتورهایی که ریسک سرمایه گذاری را کاهش میدهند، ضروری است. در این راستا، مدیریت دانش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تکنیک های مدیریت دانش(ایجاد، تسهیم، نگهداری و کاربرد دانش)، عوامل موثر در انتخاب سهام( سود هر سهم، حاشیه سود خالص، بازده دارایی، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد حاشیه سود خالص، نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار به دفتری) و مدیریتریسک(ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک) به عنوان عوامل اساسی در امور سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اند. هدف از این پژوهش، بررسی میزان مطلوبیت این عوامل(مدیریت دانش، عوامل مهم در انتخاب سهام و مدیریت ریسک ) در بورس اوراق بهادار است. به این منظور ۲۱۰ پرسشنامه بین سهام داران و کارگزاران توزیع گشت. در این پژوهش، از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی، کولموگروف- اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن داده ها، از آزمون t تک نمونه ای برای سنجش میزان مطلوبیت متغیرها و از نرم افزار spss22 برایتحلیل پرسشنامه ها استفاده شده است. میزان موفقیت این پژوهش با توجه به نتایج، قابل قبول میباشد. متغیرهای مدیریت دانش و عوامل موثر در انخاب سهام در حد قابل قبولی توسط کارگزاران و سهام داران در امور سرمایه گذاری مورد توجه قرار میگیرند و فقط متغیر مدیریت ریسک از مطلوبیت پایینی برخوردار بود.