سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا سعیدی مهر – کارشناس ارشد محیط زیست ، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
ایرج علیمحمدی – دکترای بهداشت حرفه ای
محمدصادق سخاوتجو – دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

زمینه و هدف : ترافیک یکی از منابع آلودگی صدا در سطح شهرهای بزرگ است و با توجه به اهمیت وجود محیط مناسب آکوستیکی برای شهروندان هراقدامی در خصوص شناخت منابع صوتی آزاردهنده امری جدی و مهم در جهت حفظ بهداشت و سلامت فرد و جامعه محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان آلودگی صوتی در نواحی مسکونی و تجاری شهر دزفول جهت مقایسه با حدود مجاز ، از طریق نقشه های همتراز صدا به کمک نرم افزار Arc GIS و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت کاهش صوت می باشد. روش بررسی : . این تحقیق در ۲۲ خیابان مسکونی و۱۱ خیابان تجاری به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در منطقه مورد مطالعه انجام گرفته است و به صورت روزانه ( ۷ صبح الی ۱۰ شب ) در ساعات شلوغی و فعالیت صورت گرفت. نقاط برداشت شده توسط GPS و تراز معادل صدای هر نقطه به عنوان داده های ورودی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و از طریق میانیابی نقشه های صوتی همتراز مناطق در سطح شهر بدست آمد.یافته ها : تراز معادل صوت بدست آمده از نمونه برداری ها با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شدند که در تمامی خیابانها این مقادیر بیش از حدود استاندارد بوده است .میانگین تراز معادل صدا در خیابانهای تجاری ، در خیابانهای مسکونی به ترتیب برابر ۷۲ و ۶۶ dBA بدست آمد در نهایت نقشه های همترازی صدا جهت تعیین نقاط بحرانی در سطح شهر از لحاظ آلودگی صدا برای پارامتر تراز معادل صدا با استفاده نرم افزار Arc GIS تهیه شد . نتیجه گیری : با توجه به اینکه در شهرستان دزفول فعالیت صنعتی تولید کننده آلودگی صوتی انجام نمی شود و باتوجه به بالاتر از حداستاندارد میزان تراز معادل صوت در تمامی خیابانهای مورد سنجش این شهرستان و نتایج آنالیز آماری انجام شده مشخص گردید که ترافیک عامل اصلی آلودگی صوتی در مناطق تجاری ، مسکونی شهرستان دزفول می باشد و بیشترین میزان تراز معادل صدا حاصل نمونه برداریها در خیابانهای تجاری و در ساعات عصر و شب بدست آمد . لذا می بایست اقدام جدی در جهت کنترل و کاهش صدا و پیشگیری از عوارض ناشی از آن به عمل آورد .