سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام مجدنصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مقدارماده خشک تولید شده بستگی تام اولا به مقدار نوری که به سطح قسمتهای سبز گیاه تابیده شده و ثانیا به کارایی مصرف نوردارد زمانیکه دریک گیاه دراثرعمل فتوسنتز محصول خشک تولید می شود درحقیقت مقداری ازانرژی نورانی جذب شده درترکیبات شیمیایی و هیدرات کربن ذخیره می شود به منظور بررسی ارتباط بین تاریخ و ارایش کشت با نحوه انتقال و استهلاک نور درجامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ این مطالعه درسال ۷۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام پذیرفت ۵رقم ولاین گلرنگ دردو زمان کاشت ۱۵فروردین و ۱۵تیرماه به ترتیب به عنوان کشت بهاره و تابستانه و هرکدام درسه تراکم ۴۰۰هزار و ۲۰۰هزارو۱۳۳هزاربوته درهکتاردرقالب طرح آزمایشی کرتهای دوبارخرده شده با ۴تکرار مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که جذب نوردرتمام عمق کنوپی برای همه ارقام و لاینهای مورد بررسی درکشت بهاره بیشتراز کشبت تابستانه بود درکشت بهاره رقم اراک ۲۸۱۱با جذب ۸۲۹واتبرمتر مربع بیشترین میزان جذب نور را درمرحله گلدهی نشان داد