سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عسل فرهادی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصاد دانشگاه آزاداسلامی
محمدرضا جعفری – عضوهیات زمین شناسی دانشگاه آزاداسلامی

چکیده:

درپژوهش حاضرتلاش شدتاباتوجه به مطالعات صورت گرفته وبررسی نتایج ۲۳۹ نمونه ژئوشمیایی برداشت شده درمنطقه اشترینان( اشتریخان) ملایر، سیمای کلی منطقه ازنظرزمین شناسی زیست محیطی وزمین شناسی پزشکی موردتحلیل وبررسی قرارگیرد، که پس ازانجام مطالعات ژئوشیمیایی ومحاسبات آماری، نرمال سازی داده ها توسط روش باکس- کاکس، رسم نمودارتوزیع داده ها به منظوربررسی مشخصه های آماری آنها ازجمله کشیدگی وچولگی، ومقایسه میزان انحراف توزیع عناصر نیکل و کبالت ازتوزیع نرمال آنها درمنطقه موردمطالعه، درنهایت منجربه شناسایی ومعرفی مناطق باپتانسیل آلودگی بیشترازحد مجاز استانداردهای بین المللی، درغالب تهیه نقشه ۳ بعدی پراکندگی غلظت عناصر، به همراه نقشه ۲ بعدی منحنی میزان پراکندگی آنها گردید