سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا کردزنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز ،
رضا مقدسی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
مهدی بصیرت – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز ، خ

چکیده:

اختلاف قیمت عمده فروشی و قیمت خرده فروشی یکی از مسائلی است که همواره در بازار رسانی محصولات کشاورزی مطرح است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی و یا به عبارتی چگونگی الگویانتقال قیمت در بازار محصول ماش استان خوزستان انجام شده است . برای این منظور اطلاعات ماهانه قیمت ها در دوره ۸۹-۸۴ مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج نشان داده است که در بازار محصول ماش بر اساس رهیافت هوک ،انتقال قیمت بصورت نامتقارن صورت می گیرد و افزایش قیمتی کمی کاملتر از کاهش قیمتی آن انتقال می یابد