مقاله مطالعه میزان ید در گوشت های گاو و گوسفند و تخم مرغ های عرضه شده در شهرکرد طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان ید در گوشت های گاو و گوسفند و تخم مرغ های عرضه شده در شهرکرد طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ید
مقاله گوشت گاو
مقاله گوشت گوسفند
مقاله تخم مرغ
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ید یک عنصر ضروری در جیره غذایی انسان است و در بسیاری از مواد غذایی با منشا دامی یافت می شود. کمبود ید هنوز یک مشکل اساسی در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. این بررسی با هدف تعیین میزان ید در گوشت گاو و گوسفند و تخم مرغ های عرضه شده در شهرکرد انجام شد. تعداد ۴۰ نمونه گوشت گاو، ۴۰ نمونه گوشت گوسفند و ۶۰ نمونه تخم مرغ طی دو فصل زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ خریداری شد. سپس با استفاده از هضم اسیدی و روش پایه سندل – کالتوف میزان ید در نمونه ها اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میانگین میزان ید در نمونه های گوشت گوسفند در فصل زمستان برابر با ۱۱٫۳۲±۳٫۷۹ میکروگرم بر کیلوگرم و در فصل بهار ۱۰۵٫۶۵±۵۲٫۶۳ میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. میانگین میزان ید در نمونه های گوشت گاو در فصل زمستان برابر با ۱۶٫۱۷±۵٫۶۹ میکروگرم بر کیلوگرم و در فصل بهار برابر با ۱۱۵٫۲۵±۴۱٫۱۸ میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. میانگین میزان ید در زرده نمونه های تخم مرغ در فصل زمستان برابر با ۳۴۰٫۴۰±۱۲۲٫۶۰ میکروگرم بر کیلوگرم و در فصل بهار ۴۶۲٫۶۳±۶۲٫۷۱ میکروگرم بر کیلوگرم تعیین گردید. هم چنین میانگین میزان ید در سفیده نمونه های تخم مرغ در فصل زمستان ۳۳٫۰۱±۱۴٫۵۶ میکروگرم بر کیلوگرم و در فصل بهار ۴۷٫۸۷±۱۴٫۴۰ میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. در این بررسی رابطه معنی داری بین میزان ید موجود در سفیده و زرده تخم مرغ مشاهده نشد. بعلاوه مشخص گردید گوشت گاو و گوسفند و هم چنین تخم مرغ منابع مناسبی جهت تامین میزان ید مورد نیاز انسان هستند.