مقاله مطالعه میزان شیوع ژن های آنتروتوکسین های معمول در استافیلوکوکوس آرئوس های جداشده از شیر گاومیش های شهرستان تبریز به روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان شیوع ژن های آنتروتوکسین های معمول در استافیلوکوکوس آرئوس های جداشده از شیر گاومیش های شهرستان تبریز به روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس آورئوس
مقاله ژن آنتروتوکسین
مقاله شیر گاومیش
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شایق جلال
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی عمران آیت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت آنتروتوکسین های استافیلوکوکوس موجود در شیر به عنوان یکی از منابع عمده مسمومیت های غذایی، بررسی روش های متعدد جداسازی، شناسایی و دسته بندی این آنتروتوکسین ها ضروری است. در این مطالعه توصیفی ۷۵ نمونه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر گاومیش برای بررسی وجود و حضور ژن های مربوط به آنتروتوکسین های معمول استافیلوکوکوس آرئوس با استفاده از روش Multiplex PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین صورت که ابتدا DNA نمونه ها استخراج سپس برای اطمینان از استافیلوکوکوس بودن تمام نمونه ها به روش PCR مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که از این تعداد نمونه باکتریایی یک جدایه دارای هر دو باند آنتروتوکسین هایseb  و آنتروتوکسین sec بود و سه جدایه دیگر فقط دارای آنتروتوکسین sec بودند و ژن مربوط به آنتروتوکسین A در هیچ کدام از جدایه ها شناسایی نشد. بر اساس نتایج این تحقیق میزان شیوع تنوع ژن های مربوط به آنتروتوکسین های معمول در استافیلوکوکوس آرئوس های جداشده از شیر گاومیش در شهرستان تبریز پایین می باشد.