مقاله مطالعه میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکولای در بستنی های سنتی عرضه شده در شهرستان خوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکولای در بستنی های سنتی عرضه شده در شهرستان خوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله بستنی سنتی
مقاله الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله خوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاعباس زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده قشلاقی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشریشیاکولای یکی از مهم ترین پاتوژن های روده ای منتقله از مواد غذایی است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع و تعیین الگوی مقامت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکولای در بستنی های سنتی عرضه شده در شهرستان خوی می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی و در طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۵۰ نمونه بستنی سنتی خریداری شده از فروشگاه ها و قنادی های عرضه کننده بستنی در مناطق مختلف شهرستان خوی انجام و پس از شناسایی سویه های اشریشیاکولای، با استفاده از آزمون کربی – بوئر الگوی حساسیت و مقاومت ۱۰ آنتی بیوتیک مورد مطالعه تعیین گردید. مطابق نتایج مطالعه، %۳۱٫۳۳ (۴۷ از ۱۵۰) از نمونه ها آلوده به اشریشیاکولای بودند. همچنین نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام نشان داد بیشترین میزان حساسیت به ترتیب نسبت به سفتیزوکسیم (%۸۰٫۸۵)، سیپروفلوکساسین (%۷۸٫۷۳) و سفتریاکسون (%۷۴٫۴۷) و بیشترین میزان مقاومت به ترتیب نسبت به آموکسی سیلین (%۹۵٫۷۴)، اگزاسیلین (%۸۲٫۹۸) و کانامایسین (%۶۱٫۷) می باشد. در مجموع نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که میزان شیوع اشریشیاکولای به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی در بستنی های عرضه شده در بازار خوی و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جداشده قابل توجه می باشد.