مقاله مطالعه میزان سرب و کادمیوم و عوامل مرتبط با آن در شیرهای خام تولیدی در مناطق مختلف استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان سرب و کادمیوم و عوامل مرتبط با آن در شیرهای خام تولیدی در مناطق مختلف استان همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله سرب
مقاله کادمیوم
مقاله شیر
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی نیا علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی نژاد هادی
جناب آقای / سرکار خانم: پورتقی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به عوارض خطرناک وجود فلزات سنگین در رژیم غذایی انسان میزان سرب و کادمیوم موجود در شیر خام مناطق مختلف استان همدان در تابستان سال ۱۳۹۰ ارزیابی شد. با در نظر گرفتن مطالعات اکولوژیکی تعداد ۴۸ نمونه از شیرهای خام تولیدی مناطق مختلف استان همدان نمونه برداری و میزان عناصر مذکور با روش افزایش استاندارد و تزریق به دستگاه جذب سنجی اتمی اندازه گیری شد. طبق نتایج مطالعه، میانگین سرب و کادمیوم به ترتیب ۴٫۸۴ و ۳٫۲۱ mg/kg تعیین گردید که از این نظر از حد مجاز تعیین شده توسط WHO  وFAO کمتر بود. نتایج نشان داد غلظت عناصر مورد مطالعه در بین مناطق مختلف مورد بررسی اختلاف آماری معنی داری داشت (p<0.001). همچنین مقادیر سرب و کادمیوم نمونه ها با تعداد خودرو، تعداد کارخانجات صنعتی و جمعیت ساکن در هر منطقه ارتباط آماری معنی داری نشان نداد. مقایسه غلظت عناصر سنگین با نقشه معادن کانی فلزی استان نشان داد نقاط با محتوای بالای آلاینده ها در اطراف نقاط با تراکم بالای معادن قرار دارند. به نظر می رسد این عناصر از طریق آب و علوفه وارد بدن دام ها در این مناطق شده است. بنابراین ضرورت انجام مطالعات تکمیلی توصیه می گردد.