مقاله مطالعه میزان اکراتوکسین A درخوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان اکراتوکسین A درخوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله اکراتوکسین A
مقاله الایزا
مقاله غذای ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فرد فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: کورنگی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پیرزاده راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکراتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین های موجود در برخی از خوراک های دامی است. در این میان اکراتوکسین A از جمله سمومی است که دارای اثرات آسیب شناختی بالایی در انسان و حیوانات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین میزان اکراتوکسین A موجود در غذای مصرفی ماهیان قزل آلای رنگین کمان تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری بود. برای این منظور از غذای ۴ کارخانه تولیدکننده عمده خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان نمونه برداری به عمل آمد. در هرکارخانه از ۴ اندازه مختلف غذایی و آرد گندم (مجموعا ۵ نمونه) نمونه گیری شد. از هر نمونه سه تکرار گرفته شد. اندازه گیری اکراتوکسین A با روش الایزا و با استفاده از کیت مربوطه انجام گردید. میزان سم اکراتوکسین A در تمامی نمونه های خوراک ماهی پایین تر از حد مجاز و در ۷۵ درصد نمونه های آرد گندم بالاتر از حد مجاز تعیین شده (۵ میکروگرم در کیلوگرم) بود. در مقایسه بین میانگین اکراتوکسین موجود در خوراک ماهی با اندازه های مختلف در ۴ کارخانه مورد آزمایش تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05) اما بین میانگین آن در آرد گندم موجود در کارخانجات مورد مطالعه تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد (p<0.05). در مجموع نتایج تحقیق نشان داد خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری از نظر میزان اکراتوکسین A در حد قابل قبول می باشد.