مقاله مطالعه میزان آشنایی دبیران شهر کرج با طراحی آموزشی و کاربرد رسانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان آشنایی دبیران شهر کرج با طراحی آموزشی و کاربرد رسانه ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی آموزشی
مقاله تکنولوژی آموزشی
مقاله رسانه ها
مقاله نظام های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر میزان آشنایی دبیران آموزش و پرورش شهرستان کرج با تکنولوژی آموزشی، طراحی و کاربرد رسانه های آموزشی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیران متوسطه زن و مرد شهرستان کرج است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ به کار مشغول بوده اند. نمونه آماری پژوهش شامل ۲۰۴ دبیر است که از این تعداد ۹۹ دبیر مرد و ۱۰۵ دبیر زن بودند. نمونه به صورت تصادفی ساده از میان دبیران شهرستان کرج در نواحی مختلف آموزشی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته با ۴۰ سوال است. پرسشنامه از ۳ قسمت تشکیل شده است: ۱٫ اطلاعات شخصی مربوط به ویژگی های دبیران ۲٫ پرسش در مورد آشنایی دبیران با مباحث طراحی نظام های آموزشی ۳٫ پرسش مربوط به میزان آشنایی دبیران با رسانه های آموزشی و استفاده از آنها. تحلیل داده نشان داده است که فقط ۵% از مدارس از رسانه های آموزشی استفاده می کنند و ۳۵% دبیران با طراحی آموزشی آشنایی ندارند. بین مجموع نمره های پرسشنامه و ترکیب های تکنولوژی آموزشی ضریب همبستگی ۰٫۰۶۷ وجود دارد که در سطح آلفای ۰٫۰۱ معنادار نیست. این ضریب همبستگی نشان می دهد که این رابطه بسیار ضعیف است؛ همچنین بین مجموع نمره های پرسشنامه و تعریف جامع از فنوری آموزشی ضریب همبستگی ۰٫۰۰۶ وجود دارد که در سطح آلفای ۰٫۰۱ معنادار نیست. این ضریب همبستگی نشان می دهد که این رابطه بسیار ضعیف است.