مقاله مطالعه مورفومتری و هیستومتری عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی در گوسفند لری – بختیاری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه مورفومتری و هیستومتری عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی در گوسفند لری – بختیاری ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفومتری
مقاله هیستومتری
مقاله عقده های لنفاوی
مقاله گوسفند لر
مقاله بختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: نادری احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سیصد زوج از عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی چپ و راست گوسفند لری – بختیاری در دوسن شش ماه تا یک سال و یک سال تا یک و نیم سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوری و با استفاده از کولیس ابعاد هر عقده از قبیل طول، عرض و ضخامت آن اندازه گیری و ثبت گردید. جهت مطالعات بافت شناسی مقاطعی از عقده های لنفاوی چپ و راست را جدا نموده و پس از اجرای مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ندول های لنفاوی آنها مشخص گردید و قطر ندول های لنفاوی و مراکز زایای آنها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون T-student بین عقده های لنفاوی چپ و راست و دو گروه سنی مورد مطالعه، مقایسه شد. در مقایسه پارامترهای اندازه گیری شده بین دو سمت چپ و راست مشخص گردید که بیشتر تفاوت های مورفومتری در ضخامت این سه عقده بوده و در سمت چپ و راست دارای اختلاف معنی داری (P<0.05) بود و میانگین اندازه آنها در سمت چپ بیشتر از سمت راست بود. در مقایسه ضخامت بین دو گروه سنی، در هر سه عقده در سن یک سال تا یک ونیم سال و سمت چپ دارای مقدار بیشتری بود. بقیه پارامترهای مورد مطالعه متغیر بودند در عقده پیش کتفی طول، پیش رانی ضخامت و رکبی تمام پارامترها در سن یک سال تا یک و نیم سال در هر دو سمت بیشتر از سن شش ماه تا یک سال مشاهده شدند و اختلاف آنها نیز معنی دار (P<0.05) بود. در بررسی هیستومتری هر سه عقده مشخص شد که بیشترین اختلافات در اندازه قطر کوچک ندول لنفاوی و مرکز زایگر آن می باشد که این پارامترها در سمت های چپ و راست و دو سن دارای اختلاف معنی داری (P<0.05) بود بطوری که در سن یک سال تا یک و نیم سال و سمت راست اندازه آن بزرگتر بود.