مقاله مطالعه مورفومتریک لاک پشت خزری (Mauremys caspica siebenrocki) در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه مورفومتریک لاک پشت خزری (Mauremys caspica siebenrocki) در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات مورفومتریک
مقاله لاک پشت خزری
مقاله Mauremys caspica siebenrocki
مقاله دز
مقاله کارون
مقاله کرخه
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کمی حاجی قلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی موسوی سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاک پشت خزری استان خوزستان از لاک پشتان آبزی خانواده Geoemydidae بوده و به زیر گونه Mauremys caspica siebenrocki تعلق دارد. این گونه، در زیستگاه های آب شیرین، از جمله در رودخانه های اصلی این استان مشاهده می شود. در طول این تحقیق که از بهار ۱۳۸۹ تا پایان پاییز ۱۳۸۹ به صورت فصلی ادامه یافت، به منظور مطالعه مورفومتریک لاک پشت خزری در استان خوزستان، در مجموع تعداد ۱۳۴ نمونه لاک پشت خزری از رودخانه های دز، کارون و کرخه به ترتیب با تعداد ۴۴، ۵۴ و ۳۶ نمونه جمع آوری شد. به طور کلی، ۱۰۷ نمونه از مجموع نمونه ها، ماده و ۲۷ نمونه از آن ها، نر تشخیص داده شدند و نسبت جنسی نر به ماده در مجموع سه زیستگاه، ۱ به ۴ تعیین گردید. همچنین تعداد نمونه صید شده به تفکیک فصل، در فصول تابستان، پاییز و بهار به ترتیب تعداد ۶۳، ۴۶ و ۲۵ نمونه ثبت گردید. بنابر نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف، از میان ۱۲ صفت مورفومتریک مورد بررسی در لاک پشت خزری، در سه زیستگاه دز، کارون و کرخه، تنها دو صفت CCL (طول خمیده لاک پشتی) و CCW (طول خمیده لاک شکمی)، از توزیع غیرنرمال (P<0.05) و سایر صفت های مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار بودند.