سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مشکوه – کارشناسی ارشد عمران_دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – استادیاردانشکده عمران_دانشگاه یزد
مهدی فلاح – استادیاردانشکده عمران_دانشگاه یزد

چکیده:

بیش از۱۰ درصدکل سطح خاکهای جهان توسط خاکهایی با درجات مختلف شوری پوشیده شده است کشورما ایران نیز به دلیل قرار داشتن بخش عمده ی آن درمنطقه خشک و نیمه خشک با مشکلات شوری و قلیایی خاک مواجه می باشد مهندسین ژئوتکنیک دریافته اند که رفتارخاک ممکن است به همان صورت که تحت تاثیر اثرات مکانیکی است تحت تاثیر اثرات فیزیکی شیمیایی نیز باشد اگراثرمتقابل فیزیکی شیمیایی بین جامد و محلول تغییر نکند آنگاه استفاده ازتنش موثر برای تعریف رفتارخاککافی است دراین تحقیق مکانیزم تغییرات خاکهای رسی درنتیجه نفوذ نمک کلرید سدیم و تاثیر آن برویژگیهای ژئوتکنیکی خاک از جمله تغییر حجم مقاومت برشی و حدود اتربرگ مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور نمونه هایی با درصدهای مختلف نمک تحت آزمایشهای برش مستقیم تورم ازاد و حدود اتربرگ قرارگرفتند نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن نمک ابتدا مقاومت برشی خاک کاهش سپس افزایش و پس از مدتی ثابت می ماند درحالیکه درصد تورم نمونه ها همواره با افزایش نمک کاهش می یابد