سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مشکوه – کارشناسی ارشد عمران- دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – استادیار دانشکده عمران- دانشگاه یزد
مهدی فلاح – استادیار دانشکده عمران- دانشگاه یزد

چکیده:

بیش از ۱۰ درصد کل سطح خاکهای جهان توسط خاک هایی با درجات مختلف شوری پوشیده شده است. کشور ما ایران نیز به دلیل قرار داشتن بخش عمده ی آن در منطقه خشک و نیمه خشک با مشکلات شوری و قلیایی خاک مواجه می باشد. مهندسین ژئوتکنیک دریافته اند که رفتارخاک ممکن است به همان صورت که تحت تاثیر اثرات مکانیکی است، تحت تاثیر اثرات فیزیکی- شیمیایی نیز باشد. اگر اثر متقابل فیزیکی-شیمیایی بین جامد و محلول تغییر نکند، آنگاه استفاده از تنش موثر برای تعریف رفتار خاک کافی است. در این تحقیق مکانیزم تغییرات خاکهای رسی در نتیجه ی نفوذ نمک (کلریدسدیم) و تاثیر آن بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک از جمله تغییر حجم، مقاومت برشی و حدود اتربرگ موردبررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه هایی با درصدهای مختلف نمک تحت آزمایش های برش مستقیم، تورم آزاد و حدود اتربرگ قرارگرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن نمک ابتدا مقاومت برشی خاک کاهش، سپس افزایش و پس از مدتی ثابت می ماند در حالی که درصد تورم نمونه ها همواره با افزایش نمک کاهش می یابد. در مورد تغییرات حدود اتربرگ نتایج آزمایش ها نشان داد که حضور نمک باعث کاهش پلاستیسیته ی خاک شده و اغلب کاهشی مشخص در حد روانی با افزایش درصد نمک و متعاقباً کاهش در شاخص پلاستیک بوجود می آید در حالی که حد روانی تقریباً ثابت می ماند.