سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین کلانتری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران
علی مسعودیان – شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه، تهران

چکیده:

سنگریز هها مصالح درشت دانه غیر چسبنده با رفتاری پیچیده هستند که در ساخت س دهای سنگریز های کاربرد دارند. عملکرد ورفتار این مصالح آن را از سایر مصالح درشت دانه متمایز ساخته است. رفتار مصالح سنگریزه غیر خطی و غیر الاستیک بوده و بخصوص تحت اثر فشارهای منفذی کم، از خود رفتاری اتساعی نشان م یدهند. برآورد دقیق خصوصیات تنش و کرنش مصالح سنگریز مستلزم انجام آزمای شهای خاص از جمله سه محوری بزرگ مقیاس است که به دلیل شکل و اندازه خاص این مصالح و محدودیت امکانات اغلب امکان انجام این آزمای شها میسر ناست. بنابراین آنچه در این بین مطرح م یشود بحث پی شبینی خصوصیات با کمک شبی هسازی رفتار این مصالح به کمک مد لهای رفتاری است. به کمک معادلات رفتاری م یتوان خصوصیاتی همچون رفتارهای غیر خطی، رفتارهای وابسته به تنش و تغییر شکل را م یتوان شبی هسازی و بررسی کرد. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده است بررسی رفتار مصالح سنگریزه با استفاده از مدل رفتاری DSCاست. در این بررسی موردی نتایج آزمای شهای سه محوری بزرگ مقیاس بر روی نمونه مدل با پی شبینی انجام شده توسط مدل با یکدیگر مقایسه شده و براساس آن کیفیت مدل رفتاری برای بررسی رفتار مصالح اصلی مشخص شده است