سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا دهقانپور – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
جلیل توتونچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رضا دینوی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

بررسی جوانب مختلف سرمایه در گردش به عنوان ابزار کلیدی مدیریت در واحدهای انتقاعی و ه مچنین ارزیابی ارتباط سرمایه در گردش با عوامل مختلف درونی و محیطی، از دغدغه های اساسی مدیران و به خصوص مدیران واحدهای تولیدی است. سرمایه در گردش شرکت نقش مؤثری در پیشبرد شرکت دارد، چرا که ابزار مدیریت در سازماندهی، هدایت و نیل به اهداف شرکت است. اگر چه مدیریت سرمایه و به خصوص سرمایه در گردش در مبانی نظری مورد توجه قرار گرفته است اما مطالعات اندکی را می توان در این حوزه مشاهده نمود. این موضوع در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه در گ ردش از شدت بیشتری برخوردار است. در ادبیات این حوزه عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش به دو گروه عوامل درونی و بیرونی قابل تقسیم هستند ک ه این مطالعه صرفاً به عوامل محیطی اقتصادی مؤثر بر سرمایه در گردش ک ه شامل تورم، رشد اقتصادی و فضای کسب و کار است، می پردازد. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت های سیسمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹-۱۳۸۵ استفاده شده است. برای تلفیق داده ها طی زمان مذکور در ۲۶ شرکت از روش Panel Data استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و میزان سرمایه در گردش شرکت های نمونه مورد مطالعه رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که این رابطه در بین شاخص فضای کسب و کار و میزان سرمایه در گردش مستقیم و معنی داری است. با توجه به نتایج این مطالعه با افزایش نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی، میزان سرمایه در گردش کاهش خواهد یافت. و با بهبود شاخص فضای کسب و کار میزان سرمایه در گردش شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش می یابد.