سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا راسخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
محسن شمسی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها بر روی کشاورزی مکانیزه مهم و مؤثر است زیرا از طریق پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری می توان به طور دقیق تر میزان سود در کشاورزی را محاسبه کرد. همچنین ازطریق پیش بینی هزینه های تعمیر به همراه هزینه های دیگر می توان به عمر اقتصادی ماشین ها دست پیدا کرد. در سال ۱۳۸۳ هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ موجود در مزرعه دانشگاه شهید باهنرکرمان محاسبه شد. برای انجام این تحقیق، اطلاعاتی نظیر: میزان هزینه های سالیانه تعمیر و نگهداری که خود شامل چهار هزینه لاستیک، لوازم یدکی، دستمزد تعمیرات و روغن و گریس می باشد، همچنین میزان کار سالیانه تراکتورهابدست آمد. سپس با محاسبه مقادیر تجمعی هزینه ها و نمودار هزینهها، اقلام مختلف هزینه ها با هم مقایسه شد و نیز مدل های ریاضی که هدف آن ها پیش بینی هزینههای تعمیرات در سال های مختلف می باشد، برای تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ تعیین شد. در این تحقیق، مناسب ترین مدل، مدل ضربی تعیین شد.سپس برای ارزیابی مدل ریاضی تعیین شده و بررسی تاثیرات تورم در هزینه های تخمین زده شده توسط فرمول ریاضی، در سال چهارم (سال ۱۳۸۷ ) هزینه های تعمیرات تخمین زده شده به وسیله مدل ریاضی با هزینه هایواقعی مقایسه شدند و نتایج نشان داد که فرمول ریاضی ارائه شده با دقتی حدود ۹۶ % می تواند هزینه ها را در سال های مختلف پیش بینی کند.