سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه ازاداسلامی قزوین قزوین ایران
المیرا صادقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمرا دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی ارومیه ارومیه ایران
علی وارث وزیریان – دکتری مهندسی عمران مدیرگروه مطالعات ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران

چکیده:

تراکم دینامیکی یکی از روشهای مناسب بهسازی عمیق خاک می باشد که در سالهای اخیر کاربرد گسترده ای در پروژ ههای استحصال زمین از دریا داشته است. شرایط ژئوتکنیکی خاک از جمله دانه بندی و نفوذپذیری مصالح، موقعیت سطح آب زیرزمینی و وجود لایه های سخت سطحی از عوامل موثر بر کارایی تراکم دینامیکی م یباشد. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به فرایند طراحی عملیات تراکم دینامیکی، به بررسی تاثیر وجود لایه های سخت سطحی بر کارایی این روش پرداخته شده است. بدین منظور نتایج حاصل از اجرای عملیات تراکم دینامیکی در سایت پتروشیمی هرمز واقع در اراضی استحصالی مجتمع پتروشیمی عسلویه مورد بررسی قرار گرفته است. عمده ترین اهداف بهسازی با روش تراکم دینامیکی در پروژه حاضر، کاهش نشست پذیری، افزایش ظرفیت باربری و کاهش پتانسیل روانگرایی بوده و معیارهای بهسازی موردنیاز بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد تعیین شده است. به منظور بررسی تاثیر وجود لایه های سخت سطحی بر تراکم دینامیکی، نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد قبل و پس از عملیات تراکم دینامیکی در دو منطقه از این سایت که یکی از این مناطق شامل لایه سخت میباشد، مقایسه شده است. نتایج تحلیلها نشان می دهد که وجود لایه سخت سطحی تاثیر قابل توجهی بر عمق بهبود موردانتظار نداشته، اما وجود چنین لایه ای از میزان تراکم در اعماق میانی و پایینی کاسته است