سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، گروه مهندسی عمران، چالوس، ایران

چکیده:

در سا لهای اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و نیاز مبرم مردم به صنعت برق و از طرفی کمبود بودجه دولتی برای ساخت نیروگاه، با تغییرات اعمال شده در خصوص قوانین جذب سرمای هگذاری خصوصی و حمای تهای وزارت نیرو در موافقت نام ههای اعمال شده با بخش خصوصی سعی شده از سرمایه و تکنولوژ یهای پیشرفته در این صنعت استفاده شود. پروژ هها اکثرا از دو نوع BOT و BOO بوده که تمام یمراحل طراحی، ساخت، اجرا، بهر هبرداری و هزین ههای آن به عهده بخش خصوصی است. پروژه نیروگاه گازی ۵۰۰ مگاواتی زنجان ۳ در شرایطISO موسسه بی نالمللی استاندارد) مابین توانیر وابسته به وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی بسته شده که طی آن شرکت پروژه وظیفه طراحی، تأمین مالی و کا رهای تدارک تجهیزات و در نهایت بهر هبرداری از نیروگاه را بر عهده داشته و توانیر نیز خریدار برق خواهد بود. ابن مقاله قصد دارد بابررسی ابتکارات و تضامبن فراهم شده برای پروژ ههایBOT در ایران بر اساس پروژه نیروگاهی زنجان ۳ به تخصیص و کاهش ریس کهای موجود در پروژه بپردازد. این تحقیق برای جذب سرمای هگذار یهای خارجی آینده در پروژ ههایBOO و BOT درایران مفید خواهد بود.