سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین برهانی بهابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد
علیرضا صدیقی انارکی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و عضو گروه پژوهشی کیفیت تو
احمد میرزایی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و عضو گروه پژوهشی کیفیت تو

چکیده:

تلفات توان الکتریکی عمدتاً در بخ ش های انتقال، فوق توزیع و توزیع وجود دارد که در این میان شبک ه های توزیع دارای بالاترین سهم تلفات هستند. یکی از راهکارهای موثر کاهش تلفات نصب صحیح خازن در شبکه توزیع است که سبب کاهش تلفات انرژی، بارگیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ می شود. هدف این مقاله ارائه نتایج تحقیقاتی است که جهت کاهش تلفات توان اکتیو در بخش های انتقال، فوق توزیع و توزیع بطور همزمان در شبکه برق استان یزد، صورت گرفته است . در این مقاله با بررسی تأثیر عواملی چون خازن گذاری، تغییر تپ چنجر ترانسفورماتورها و تغییر توان راکتیو ژنراتورها بر میزان کاهش تلفات توان اکتیو در سطح انتقال و فوق توزیع اقدام به تعیین ترکیب مناسب متغیرهای کنترلی یاد شده گردیده است. سپس با پراکنده ساختن بانک خازنی یکی از پست های فوق توزیع در طول شبکه توزیع همان پست، میزان کاهش تلفات در هر سه بخش محاسبه گردید. نتایج کاهش قابل توجه تلفات را در بخ شهای توزیع و انتقال و فوق توزیع، نشان می دهد.