سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه عالی نژادیان – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاک شناسی دانشگکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
روح ا…. فتاحینافچی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بهره برداری از منابع ابی غیر متعارف امروزه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. رشد روز افزون جمعیت و کمبود آب شیرین در کشور جستجو جهت یافتن منابع دیگر اب را ضروری ساخته است. کاربرد مجدد ابهای مصرفی یکی از موثرترین روشهای غلبه بر کمبود اب آبیاری است. استفاده از پساب شهری در بخش کشاورزی می تواند با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی راه حل مناسبی جهت استفاده در مزارع کشاورزی برای برخی محصولات بجای استفاده از اب با کیفیت خوب باشد و همچنین با داشتن عناصر و مواد غذایی از کاربرد کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه بکاهد. با توجه به مزایای استفاده ز پساب اتخاذ یک برنامه صحیح در انتخاب یک محل مناسب برای ابیاری با پساب اهمیت ویژه ای دارد. مهمترین عواملی که باید د استفاده از پسا مورد توجه قرار گیرد کاربری فعلی یا پیشنهاد شده زمین ، ویژگی محل ، عمق آب زیرزمینی ،نفوذ پذیری خاک ، گیاه گشت ده ، نزدیکی به مناطق مسکونی و تاسیسات لازم تصفیه خانه جهت تصفیه مناسب پساب می باشد. این تحقیق در مزرعه ای در تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد صورت گرفت. با توجه به پارامترها و کیفیت مناسب پساب این تصفیه خانه مطالعه مربوط به ساماندهی بهره برداری از اب بازیافتی به متنظور جایگزینی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد با اب چاههای کشاورزی دارای کیفیت مناسب شرب و انتقال آب این چاهها برای مصارف شرب شهر شهرکرد می باشد.