سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهروز خرمی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
پریسا فرضی – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی

چکیده:

تولید در بخش کشاورزی تفاوتهایی با سایر زمینه های تولیدی و تجاری دارد که مهمترین آنها اتکا زیاد فعالیت های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی می باشد که فعالیت دراین بخش را به فعالیتی پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده است که این امر ضرورت وجود نظام بیمه محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر میسازد درصورت فراگیری دربین تولید کندگان وسیله و اهرم موثری برای رسیدن به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی خواهد بود لذا دراین تحقیق با استفاده از الگوی لوجیت عوامل موثر بر پذیرش بیمه باغیاری درشهرستان مشگین شهر استان اردبیل بررسی میشود داده ها واطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله تکمیل پرسشنامه از ۱۱۲ باغدار مشگین شهر درسال ۸۹ بدست آمدها ست. نتایج توصیفی بیانگر آن است که ۳۲ درصدکشاورزان به دلایلی از جمله عدم پرداخت به موقع غرامت گران بودن حق بیمه دریافتی پرداخت کم غرامت و پوشش نامناسب خسارتها تمایلی به بیمه محصول خود ندارند. همچنین نتایج تحلیل الگوی لوجیت نشان داد متغیرهای سن سطح تحصیلات تنوع کشت سابقه فعالیت درکشاورزی درآمد شرکت در کلاسهای ترویجی و نوع مالکیت زمین عوامل موثر برپذیرش بیمه از سوی کشاورزان بودند که از بین این متغیرها سن و تنوع کشت اثر منفی و معنادار و بقیه متغیرها اثر مثبت و معنادار برپذیرش بیمه از سوی کشاورزان داشتند.