سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان پاک نیت – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دان
امیرحسین شفیعی – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

سد تأخیری – تغذیهای تنگ خمار واقع در شهرستان فسا در استان فارس به منظور ذخیره موقت آوردهای فصلی رودخانه کنگان و نیز تخلیه تدریجی آن در مسیل با هدف تغذیه آبخوانهای پاییندست مرسوم به دشت شیبکوه طراحی و در مرحله اجراست. این سد، یک سد خاکی ناهمگن به ارتفاع ۱۲ متر و طول تاج ۱۷۰ متر بوده که جنس هسته سد با توجه به منابع قرضه موجود از خاکGC جنس پوسته از GW است. ب همنظور انتخاب سیستم تخلیه سیل مازاد ورودی به مخزن، با توجه شرایط توپوگرافی، زمی نشناسی و هیدورلوژیکی، سیستم تخلیه سیلاب، سرریز ریزشی دریچ هدار ( کنترل شده) و سیستم استهلاک انرژی، به صورت حوضچه آرامش انتخاب شده است. لازم به ذکر است که درمدت مطالعات فاز اول پروژه و مشاهدات اولیه، فرسایش شدید و وجود سه رشته قنات در مخزن سد تشخیص داده شد بطوریکه حتی تعداد زیادی از میله چا ههای قناتهای موجود بیرون از سطح زمین نمایان بودند. ب همنظور جلوگیری از فرار آب مخزن از طریق قنوات موجود، مسیر تمامی قناتها شناسایی و پس از خاکبرداری، با عملیات تراکم تسطیح شدند. در این مقاله پس از بررسی مشکلات و موانع موجود، آنالیزهای تراوش سد به روش اجزاء محدود و با استفاده از دو نرمافزار PLAXIS 2Dو SEEP/W صورت و نتایج شبکه جریان، توزیع فشار آب منفذی و دبی آب عبوری از مقطع سد و پی سرریز در دو برنامه با یکدیگر مقایسه شده است.