سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمد آشتیانی عراقی – کارشناس موتورسازی ایران خودرو
مهراب اسدی – کارشناس ارشد موتور سازی ایران خودرو
سید عبدالرزاق طاهایی – کارشناس ارشد موتور سازی ایران خودرو

چکیده:

هدف این مقاله نوآوری درسیستم مدیریت موتورخ ودرو و همچنین بومی سازی دانش نرم افزار آن میباشد تا پیش ازاین موتورهای دوسوخته دارای دورایانه مجزا برای سوختهای مختلف بودند که رایانه سوخت رسانی گاز طبیعی بصورت تابع رایانه بنزین عمل میکرد دراین نوشتار سعی برآن است طراحی وتولید سیستم مدیریت موتوردوسوخته و همچنین بومی سازی نرم افزار آن با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی ایران تشریح گردد باتوجه به پایه گازسوز بودن این موتور و شرایط بسیارمتفاوت اقلیمی کشور ایران برنامه نویسی نرم افزار این سیستم مدیریت موتور درطی آزمونهای مختلف موتوری و خودرویی صورت پذیرفت