مقاله مطالعه موردی رابطه مولفه مشارکت مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می یر – آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه موردی رابطه مولفه مشارکت مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می یر – آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت محوری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله تعهد هنجاری
مقاله تعهد عاطفی و تعهد عقلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطافر علی
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی ده حوض محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به منظور نیل به پیشرفت روزافزون سازمان ها از جنبه های مدیریت و نیروی انسانی، افزایش کارایی و کاهش ضایعات، پیروزی در میدان رقابت و موارد این گونه، مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمان امری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان وجود شاخص مشارکت محوری و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. از فرضیات اساسی این پژوهش این است که: بین میزان وجود مشارکت محوری و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می باشد. نمونه آماری ۱۱۴ نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شاخص مشارکت محوری مدیریت کیفیت فراگیر با پایایی حدود ۰٫۹۵۵ و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر آلن (با پایایی ۰٫۹۱) استفاده شده است. آزمون های آماری t گروه های مستقل، آزمون (one sample T.test) t و ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از نظر مشارکت محوری از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین شاخص مشارکت محوری و تعهد عاطفی و نیز بین مشارکت محوری و تعهد عقلانی، همچنین بین مشارکت محوری و تعهد هنجاری کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه معنی وجود دارد.